จากใจ..ผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ ที่มาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของดิฉัน
ดิฉันใคร่ขอกล่าวแนะนำตัวแก่ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อให้ท่านรู้จักกับดิฉันก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ต่อไป
ดิฉัน ชื่อนางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ดิฉันตั้งใจให้เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นที่เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษารวมถึงภารกิจงานภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นหน้าต่างของดิฉันที่จะติดต่อสื่อสารกับท่านทั้งหลายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด ดิฉันยินดีรับฟัง และยินดีนำข้อเสนอแนะที่ดีไปปรับปรุงงานของดิฉันต่อไป..ตอนนี้ดิฉันได้เพิ่มบล็อกใหม่อีกบล็อกเป็นบล็อกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสันติวิธีเชิญทุกท่านเข้าไปชมและดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสันติวิธึได้ที่ http://r-sukhamuk-admin.blogspot.com/
หากมีผลงานใดที่ท่านสนใจ กรุณาติดต่อผ่านทางเมล์ดิฉันจะส่งเมลล์กลับสู่ท่าน
นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน
muk_rueng-on@hotmail.com
มีนาคม 2551

17 สิงหาคม 2550

คู่มือการบริหารงานงบประมาณ

การบริหารงบประมาณ

1. นายวิทยา จิตต์รัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
มีหน้าที่
1. กำกับติดตาม และนิเทศงานฝ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. พัฒนางานในฝ่ายบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
4. รวบรวม วางแผน และกำหนดปฏิทินงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ ร่วมดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. ประสานงาน กำกับติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
6. ศึกษาระเบียบแบบแผน ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบเพื่อนำไปใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบ
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. งานจัดทำและเสนอของบประมาณ มอบหมายให้
1. นายประสิน อนันตประเสริฐ หัวหน้า
2. นายวิทยา จิตต์รัตน์ ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมาย เชิงยุทธศาสาตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสารธารณะทุกระดับได้แก่เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ( ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพื้นที่การศึกษา
4. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา
5. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพื้นที่การศึกษาด้านปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ
6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
2. การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา
1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและ ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
4. กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
5. กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ
6. กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทำร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การ ศึกษา
7. จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
8. จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
9. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
3.1 จัดทำรายละเอียดแผนงานงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน /โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ
3.2 จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการ ใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน/โครงการและกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
3.3 จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
3.4 จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต ของสถานศึกษาที่จะต้องทำกับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

3. งานการจัดสรรงบประมาณ มอบหมายให้
1.นายวิทยา จิตต์รัตน์ หัวหน้า
2.นายประสิน อนันตประเสริฐ ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
1.1 จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ
1.2 ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
1.3 ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากแผนระดมทรัพยากร
1.4 วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตามแผนงาน/โครงการ ของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
1.5 ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ( MTEF ) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ
1.6 จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร
1.7 จัดทำร่างข้อตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาและกำหนดผู้รับผิดชอบ
1.8 นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
1.9แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อสอตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2. การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
2.1 จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง ) และงบดำเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ )
2.2 เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด เป็นรายไตรมาสผ่านเขตพื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ
2.3 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและอนุมัติการใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ
3. การโอนเงินงบประมาณ
3.1 การโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. การตรวจสอบติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดำเนินงาน มอบหมายให้
1.นายวิทยา จิตต์รัตน์ หัวหน้า
2.นายประสิน อนันตประเสริฐ ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
1.1 จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
1.2 จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
1.3 จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
1.4 ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
1.5 จัดทำข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัยหาได้ทันสถานการณ์
1.6 รานงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.7 สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา
2. การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
2.1 กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จและตัวชี้วัด ( Key Performance Indicators : KPIS ) ของสถานศึกษา
2.2 จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
2.3 สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
2.4 ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี
2.5 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา

5. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มอบหมายให้
1. นายประสิน อนันตประเสริฐ หัวหน้า
2. นายวิทยา จิตต์รัตน์ ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. การจัดการทรัพยากร
1.1 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบรายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
1.2 วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้บุคคล และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2. การระดมทรัพยากร
2.1 ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF ) และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา
2.2 สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
2.3 ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยการ บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
2.4 จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุน เป้าหมาย เวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ
2.6 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์
3. การจัดหารายได้และผลประโยชน์
3.1 วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จพนำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูล
3.2 จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้ และบริหารรายได้และผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.3 จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทำทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

6. การบริหารการเงิน มอบหมายให้
1. นายวิทยา จิตต์รัตน์ หัวหน้า
2. นายประสิน อนันตประเสริฐ ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. เบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ให้เป็นตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
2. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษาและอื่น ๆ ให้ทันตามที่กำหนดเวลาถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
3. จัดทำและเก็บเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี ทุกประเภทให้เป็นระบบปลอดภัย
4. ออกใบเสร็จรับเงิน นำฝากเงินในกรณีที่เกินอำนาจการเก็บรักษาของโรงเรียน และรับการบริจาคโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับเก็บเงินบำรุงการศึกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. การบริหารการบัญชี มอบหมายให้
1. นายวิทยา จิตต์รัตน์ หัวหน้า
2. นายประสิน อนันตประเสริฐ ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. การจัดทำบัญชีการเงิน
1.1 ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน
1.2 จัดทำกระดาษทำการโดยปรับปรุงบัญชีงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชี ทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้า คงเหลือ และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง
1.3 บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย) โดยบันทึกรายการด้านเดบิต ในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้ )
1.4 บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้า หรือการบริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดลองจ่าย เงินมัดจำ และค่าปรับรายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด
1.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวัน ทำการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านบัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการอื่น ๆและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
1.6 รับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
1.7 ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และปิดรายการรายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีเข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้ารายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้องของบุญชีย่อยและทะเบียน
1.9 แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายมือชื่อกำกับพร้อมวัน เดือนปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง
2. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
2.1จัดทำรายงานประจำเดือน ส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจำงวด
2.2 จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจำปีให้สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
3. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี และรายงานจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายจ่ายแจก
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

8 . การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มอบหมายให้
1. นายประสิน อนันตประเสริฐ หัวหน้า
มีหน้าที่
1.การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินอาคาร สิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน
1.2 จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือใช้ไม่ได้
1.3 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบ ประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้สินทรัพย์
1.4 จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการและยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงาน ธนารักษ์จังหวัดเพื่อดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
1.5 จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม
1.6จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การจัดหาพัสดุ
2.1วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีทะเบียนคุมทรัพย์สินและเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนดตามมาตรฐานกลาง
2..2 จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน
3.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตร ฐานโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
3.3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะพิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ
4.1จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
4.2 กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
4.3 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี
4.4 ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่ายหรือขอรื้นถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง
5. หน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย

9. งานธุรการฝ่ายงบประมาณ มอบหมายให้
1.นายวิทยา จิตต์รัตน์ หัวหน้า
2.นายประสิน อนันตประเสริฐ ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. ตอบ – รับหนังสือราชการฝ่ายบริหารงบประมาณ
2. พัฒนางานธุรการในฝ่ายบริหารงบประมาณ
3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น: