จากใจ..ผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ ที่มาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของดิฉัน
ดิฉันใคร่ขอกล่าวแนะนำตัวแก่ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อให้ท่านรู้จักกับดิฉันก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ต่อไป
ดิฉัน ชื่อนางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ดิฉันตั้งใจให้เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นที่เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษารวมถึงภารกิจงานภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นหน้าต่างของดิฉันที่จะติดต่อสื่อสารกับท่านทั้งหลายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด ดิฉันยินดีรับฟัง และยินดีนำข้อเสนอแนะที่ดีไปปรับปรุงงานของดิฉันต่อไป..ตอนนี้ดิฉันได้เพิ่มบล็อกใหม่อีกบล็อกเป็นบล็อกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสันติวิธีเชิญทุกท่านเข้าไปชมและดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสันติวิธึได้ที่ http://r-sukhamuk-admin.blogspot.com/
หากมีผลงานใดที่ท่านสนใจ กรุณาติดต่อผ่านทางเมล์ดิฉันจะส่งเมลล์กลับสู่ท่าน
นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน
muk_rueng-on@hotmail.com
มีนาคม 2551

17 สิงหาคม 2550

คู่มือการบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการ

1. นางกิจจา จันทภาโส หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
มีหน้าที่
1. กำกับนิเทศ ติดตามงานฝ่ายวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. วางแผนพัฒนางานในฝ่ายวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำปฏิทินงาน คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ
6. ประสานกับทุกงานในฝ่าย และฝ่ายอื่น ๆ เพื่อดำเนินการประสบความสำเร็จ
7. ดูแลและร่วมดำเนินกิจการ การรับนักเรียนเข้าเรียน การจัดห้อง การจัดตารางสอนและการนิเทศติดตามการสอนของครู – อาจารย์
8. รายงานผลการปฏิบัติงานรับผิดชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. งานธุรการฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้
1. นางจิมจิรา สุขเดิมรอด หัวหน้า
2. นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพ ผู้ช่วย
3. นายวิลาศ แก้วทิพมณี ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. ตอบ - รับหนังสือราชการฝ่ายบริหารวิชาการ
2. พัฒนางานธุรการในฝ่ายบริหารวิชาการ
3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มอบหมายให้
1. นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน หัวหน้า 2. นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพ ผู้ช่วย 3. นางจิมจิรา สุขเดิมรอด ผู้ช่วย 4. นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง ผู้ช่วย 5. นายประสิน อนันตประเสริฐ ผู้ช่วย 6. นายวิลาศ แก้วทิพมณี ผู้ช่วย 7. นายวิทยา จิตต์รัตน์ ผู้ช่วย 8. นายสวัสดิ์ ธระจิตสม ผู้ช่วย 9. นายชำนาญ วาจาสุจริต ผู้ช่วย
10. นางกิจจา จันทภาโส ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของกระทรวง ศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
4. นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม
5. นิเทศการใช้หลักสูตร
6. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน หัวหน้า 2. นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพ ผู้ช่วย 3. นางจิมจิรา สุขเดิมรอด ผู้ช่วย 4. นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง ผู้ช่วย 5. นายประสิน อนันตประเสริฐ ผู้ช่วย 6. นายวิลาศ แก้วทิพมณี ผู้ช่วย 7. นายวิทยา จิตต์รัตน์ ผู้ช่วย 8. นายสวัสดิ์ ธระจิตสม ผู้ช่วย 9. นายชำนาญ วาจาสุจริต ผู้ช่วย
10. นางกิจจา จันทภาโส ผู้ช่วย/เลขานุการ
4.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มอบหมายให้
1. นายวิทยา จิตต์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
2. นายสวัสดิ์ ธระจิตสม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
3. นางจิมจิรา สุขเดิมรอด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
4. นายประสิน อนันตประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
5. นางกันกนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
6. นายชำนาญ วาจาสุจริต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7. นายวิลาศ แก้วทิพมณี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
8. นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีหน้าที่
1. ควบคุม ติดตาม ดูแล การจัดกิจกรรม ในหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมในหลักสูตรสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดให้มีกิจกรรม ลูกเสือ ชุมนุมต่าง ๆ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมอิสระของผู้เรียน
2. ติดตาม ดูแล ให้มีการจัดระบบการจัดกิจกรรม มีครู อาจารย์ เข้ารับผิดชอบกิจกรรมตามศูนย์กิจกรรม
3. ติดตาม ดูแล การประเมินผลการผ่านกิจกรรมบังคับ และสรุปประเมินผลกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมอิสระของผู้เรียน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มอบหมายให้
1. นางกิจจา จันทภาโส หัวหน้า
2. นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพ ผู้ช่วย 3. นางจิมจิรา สุขเดิมรอด ผู้ช่วย 4. นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1.ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
เครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในแต่ละกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอื่น ๆ ตาม ความเหมาะสม
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานทะเบียน วัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน และรับ
นักเรียน มอบหมายให้
1. นางกิจจา จันทภาโส หัวหน้า
2. นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพ ผู้ช่วย
3. นายวิทยา จิตต์รัตน์ ผู้ช่วย
4. นางกันกนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง ผู้ช่วย
5. นางจิมจิรา สุขเดิมรอด ผู้ช่วย/เลขานุการ

มีหน้าที่
1. กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน
4. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
5. จัดทำทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
6. พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้มีมาตรฐาน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย


7. งานรับนักเรียน มอบหมายให้
1. นางกิจจา จันทภาโส หัวหน้า
2. นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพ ผู้ช่วย
3. นางจิมจิรา สุขเดิมรอด ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. ให้สถานศึกษาประสานงานการดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
2. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
3. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด
4. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน
5. ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ

8. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ มอบหมายให้
1. นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน หัวหน้า 2. นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพ ผู้ช่วย 3. นางจิมจิรา สุขเดิมรอด ผู้ช่วย 4. นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง ผู้ช่วย 5. นายประสิน อนันตประเสริฐ ผู้ช่วย 6. นายวิลาศ แก้วทิพมณี ผู้ช่วย 7. นายวิทยา จิตต์รัตน์ ผู้ช่วย 8. นายสวัสดิ์ ธระจิตสม ผู้ช่วย 9. นายชำนาญ วาจาสุจริต ผู้ช่วย
10. นางกิจจา จันทภาโส ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ในภาพรวมของสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น
4. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่รับมอบหมาย

9. งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มอบหมายให้
1. นายวิลาศ แก้วทิพมณี หัวหน้า
2. นายชำนาญ วาจาสุจริต ผู้ช่วย
3. นายสวัสดิ์ ธระจิตสม ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. บริหารงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง
3. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง
4. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น ที่จัดการศึกษาในการ จัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่รับมอบหมาย

10. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มอบหมายให้
1. นายวิทยา จิตต์รัตน์ หัวหน้า
2. นางจิมจิรา สุขเดิมรอด ผู้ช่วย
3. นางกันกนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง ผู้ช่วย
4. นายประสิน อนันตประเสริฐ ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานวิชาการ
2. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ
4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
5. การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

11. งานนิเทศการศึกษา มอบหมายให้
1. นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน หัวหน้า
2. นางกิจจา จันทภาโส ผู้ช่วย
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1.จัดระบบนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา
3. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
4. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


12. งานแนะแนวการศึกษา มอบหมายให้
1. นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน หัวหน้า 2. นางจิมจิรา สุขเดิมรอด ผู้ช่วย/เลขานุการมีหน้าที่
1.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุนการศึกษาทุกประเภททั้งจากทางราชการ และทุนจากองค์กรเอกชน
2.จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
3. ดำเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
4. ติดตามและประเมินผลรายงานการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา
5. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นทีการศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. งานสารสนเทศและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มอบหมายให้
1. นายวิทยา จิตต์รัตน์ หัวหน้า
2. นางกิจจา จันทภาโส ผู้ช่วย
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1.จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กำหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของกระทรวง เป้าหมายความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา
4. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
7. ประสานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่รับมอบหมาย

14. งานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน มอบหมายให้
1. นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน หัวหน้า
2. นางกิจจา จันทภาโส ผู้ช่วย
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. การศึกษา สำรวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน
2. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น
3. การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น
5. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่รับมอบหมาย

15. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น มอบหมายให้
1. นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน หัวหน้า
2. นางกิจจา จันทภาโส ผู้ช่วย
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1.ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2. สร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

16. งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มอบหมายให้
1. นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน หัวหน้า
2. นางกิจจา จันทภาโส ผู้ช่วย
4. นายประสิน อนันตประเสริฐ ผู้ช่วย/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. สำรวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น: